075 711 28 22 / contact   
DE TOEKOMST MET VERTROUWEN TEGEMOET
zakelijk, bedrijf, business en burn out, stresspreventie
ENG   
NL   

Main Content

Zakelijk: Stresspreventie / Burn out herstel

Krachtige Stress preventie aanpak

Overspanning en stress

Als ondernemer bent u het meeste gebaat bij fitte werknemers die dagelijks met veel passie hun bijdrage aan uw bedrijf leveren. Helaas heeft u mogelijk ook te maken met (dreigend) ziekteverzuim als gevolg van overspanning. Toenemende werkdruk, krapte op de arbeidsmarkt en hogere eisen als het gaat om kwaliteit en productiviteit leiden tot toenemende stress tot een niveau van chronische stress. Deze vorm van stress is de voorloper van een Burn out.  Meer over de symptomen van stress en de oorzaken en gevolgen kunt u lezen op onze speciale pagina.

Precenteïsme

Dit houdt in dat mensen vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, hart voor de zaak of angst om hun baan te verliezen toch gaan werken als ze ziek zijn. Onderzoek wijst echter uit, dat ze dan al gauw twintig procent minder presteren en dat de foutkans met zestig procent toeneemt. Verder beïnvloeden ze de sfeer negatief en bestaat er een groter risico op ongevallen en bedrijfsschade. Vergelijkbare problemen ontstaan bij werknemers in nood, bijvoorbeeld met relatieproblemen, schulden of een verslaving. Herken je als ondernemer die signalen niet, dan kan het heel veel tijd en geld gaan kosten.

Hoge kosten

Zowel presenteïsme als een Burn out zijn voor een werkgever kostenposten met soms grote gevolgen. Niet alleen de directie kosten, zoals loondoorbetaling, maar ook de indirecte kosten. Deze worden regelmatig onderschat en kunnen flink oplopen. Denk aan de kosten van vervanging, de extra belasting van andere werknemers, kosten van begeleiding, de tijd die u er zelf aan moet besteden. En vaak toch ook het teruglopen van de productiviteit van een afdeling. Voor een modale werknemer zijn deze kosten becijferd op ruim € 400,-- per dag.

Verzekering

Op het moment dat iemand zich ziek meldt bent u vaak wel verzekerd voor een deel van de kosten. Zolang er gewerkt wordt is een verzekering niet aan de orde. Alle kosten die dan worden gemaakt, zoals fouten of gemiste orders, komen geheel voor rekening van de werkgever. Tijdig ingrijpen voorkomt een Burn out en hoge kosten.

Informatie en contact

 

Doel

Doel van het anti-stress programma is, dat iemand zo snel mogelijk leert om te gaan met de stress en weer volledig deelneemt aan het arbeidsproces. Maar wel op een verantwoorde, duurzame manier. Ons streven is dit binnen een termijn van 3 à 4 maanden te realiseren. Daardoor is het voor u als ondernemer een zeer rendabele investering.

Persoonlijk interventieprogramma

Om snel te leren omgaan met chronische stress out is een gedegen programma nodig. Wij hebben hiervoor een intensieve reis in vijf stappen ontwikkeld. Na iedere stap ontvangen werkgever en werknemer een korte heldere rapportage. Direct na aanmelding begint de persoonlijke reis. Van belang is de motivatie van zowel de werknemers als de werkgever. Het rendement is zoveel hoger als beiden de wil hebben om het probleem aan te pakken. Gedurende de hele periode zal ondersteuning in de vorm van coaching plaatsvinden.

Offerte

Het is voor alle betrokkenen belangrijk om zo snel mogelijk weer volledig deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.  Wij richten ons op de eerste resultaten na 4 tot zes weken vanaf de ziekmelding en binnen 3 tot 4 maanden weer optimaal deelnemen aan het arbeidsproces. En dat alles onder professionele begeleiding tegen zeer redelijke kosten. Neem vandaag nog contact op en vraag uw persoonlijk Plan van Aanpak in de vorm van een offerte.  

Krachtig Burn out hersteltraject

Wat is een burn out?

Een Burn out is het gevolg van lange tijd functioneren met veel stress zonder voldoende ontspanning. De situatie van overspanning duurt soms jaren, terwijl de symptomen van Burn out zich meer en meer openbaren. Door de oorzaken van de chronische stress te ontkennen werken mensen zich ongemerkt naar een Burn out. Meer informatie over oorzaken en gevolgen van een Burn out op de speciale pagina.

Diagnose Burn out

Nadat bij een medewerker de diagnose Burn out is gesteld door de bedrijfsarts, de huisarts of de Arbo arts is het belangrijk dat hij of zij de juiste hulp krijgt. U bent er tenslotte ook bij gebaat dat iemand zo snel mogelijk weer deel gaat nemen aan het arbeidsproces.

Richtlijnen

Op basis van verschillende richtlijnen wordt iemand met een Burn out heel snel doorverwezen voor behandeling van een psychische stoornis.  Voor veel mensen start daardoor een behandeling die lang niet alle aspecten behandeld. Burn out is echter geen psychische stoornis. Burn out is een complexe onbalans tussen werk, privé en persoonlijkheid, waardoor de chronische stress is ontstaan. Die is niet op te lossen door alleen de persoonlijkheid aan te pakken, maar vraagt een totaal aanpak van alle aspecten. 

Bel 075-7112822 voor meer informatie

Aansprakelijkheid

Al eerder is vastgesteld, door onder andere de SER(2015) en de WHO(2019), dat Burn out een werk gerelateerde aandoening is. Een beroepsziekte, als gevolg van langdurige psychosociale belasting van de medewerker. Dat zorg ervoor dat u als werkgever opdraait voor de kosten. Die aansprakelijkheid is nog verder vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals art 658a BW en de Arbowetgeving.

Wat kost een Burn out?

Een aantal toonaangevende instituten in Nederland zoals het CBS, het Trimbos-instituut en TNO, buigen zich jaarlijks over deze vraag. Allereerst is dan interessant wat gemiddeld een zieke werknemer per dag kost. De meest recente rekensommen laten zien, dat u dan moet denken aan € 410,-- per dag, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 37.000, --,  zijnde modaal. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Loondoorbetaling: 153 euro
  • Kosten vervanging: 146 euro
  • Verlies productie/dienst: 43 euro
  • Kosten arbodienstverlening: 60 euro
  • Verzuimbegeleiding: 7,50 euro
  • Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

Dus het zijn niet alleen de kosten van loondoorbetaling, maar ook de kosten van vervanging, verlies van productie en/of dienstverlening, de arbodienstverlening en de verzuimbegeleiding.

Informatie en contact

 

Verzekering

Veel bedrijven zijn verzekerd tegen het uitvallen van personeel door gezondheidsproblemen, waaronder psychische klachten. Zij kunnen daardoor aanspraak maken op een vergoeding van de voor het behandeltraject gemaakte kosten door de verzekeraar. Problematisch bij de vergoeding van de kosten voor een behandeling van een Burn out is echter, dat de Burn out als zodanig niet is opgenomen in de classificatie van psychische stoornissen DSM-5, zoals een depressie of een angststoornis dat bijvoorbeeld wel is.

Medisch dossier

Om die reden wordt nog weleens gepoogd om een Burn out onder een andere noemer te scharen zodat het behandeltraject wel vergoed wordt. Niet zelden wordt betoogd, dat het bijvoorbeeld gaat om een depressie of een angststoornis, aandoeningen die wel in de DSM-5 zijn opgenomen. Voor betrokkenen levert dit een (onterechte) aantekening in zijn of haar medisch dossier, waarvan de gevolgen op een later moment weer kunnen opduiken. Zoals bijvoorbeeld een beoordeling in het kader van het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In 2018 werd een ggz-aanbieder nog zwaar beboet door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vanwege het onterecht anders labellen van werknemers met een burn-out om zo voor vergoeding van het behandeltraject in aanmerking te komen.

De Zorgautoriteit doet momenteel onderzoek naar deze gang van zaken: “We nemen dit hoog op omdat een behandeling die onterecht bij een zorgverzekeraar gedeclareerd wordt, ten koste gaat van geld dat aan andere patiënten besteed kan worden. Bovendien is behandeling in de gespecialiseerde ggz, waar de wachttijden lang zijn, niet altijd nodig en kan deze zorg ook op andere plekken worden geboden. Voor patiënten kan het daarnaast zeer nadelig zijn als in hun medisch dossier ten onrechte gemeld wordt dat zij aan een psychische stoornis lijden.”

De werkgever is verantwoordelijk

Als werkgever blijf je verantwoordelijk voor je medewerker met een Burn out verleden. Dus ook als deze medewerker bij een andere organisatie terecht komt en hier in een Burn out raakt. Het UWV gaat dan beoordelen of jij als werkgever alles hebt gedaan om de medewerker uit de Burn out te halen. Dus ook de keuze van het traject wordt dan onder de loep genomen. Met alle (financiële ) risico’s van dien.

Snel herstel

Gelet op het bovenstaande is het voor alle betrokkenen belangrijk om zo snel mogelijk weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.  Dit is te bereiken door de medewerker een gerichte specialistisch behandeling aan te bieden. Wij richten ons op de eerste re-integratie inspanningen na 4 tot zes weken na de ziekmelding en binnen 3 tot 4 maanden weer geheel of gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces. En dat alles onder professionele begeleiding tegen zeer redelijke kosten. Neem vandaag nog contact op en vraag een offerte op maat.  

effectief realistisch betrokken