+31(0) 75 711 28 22 / contact   
DE TOEKOMST MET VERTROUWEN TEGEMOET
zakelijk, bedrijf, business en burn out, stresspreventie
ENG   
NL   

Main Content

Zakelijk

In de huidige bedrijfsvoering is training en coaching niet meer weg te denken als effectief middel tegen ziekteverzuim en teruglopende productiviteit. Onderstaand een greep uit de vele mogelijkheden.

Echt luisteren en een goed gesprek

Soms loopt iemand gewoon even vast op het werk of in de privé situatie. Dan is het fijn om gebruik te maken van onze mogelijkheid een goed gesprek te voeren. Zonder direct een heel coaching traject te moeten volgen. Mensen krijgen tips en adviezen waardoor ze weer verder kunnen met hun(werkzame) leven.

Veel voorkomende onderwerpen:

 • Problemen op het werk
 • Arbeidsconflicten
 • Loopbaan vraagstukken
 • Organisatie ontwikkelingen
 • Overspanning door hoge werkdruk
 • Stress en Burn out
 • Werkrelaties
 • Ziekteverzuim als gevolg van: Relationele problemen, depressie, ernstige ziekte, scheiding of rouwverwerking

Echt luisteren is belangrijk.

We zijn allemaal verschillend. Iedereen is geboren met een unieke samenstelling van genen. Dan zijn er de invloeden van de omgeving waarin iemand opgroeit, de opvoeding, ervaringen met vrienden en collega’s. Maar ook ziektes, levensschade met bijbehorende oplossingen, levensstijl en de lucht die wordt ingeademd. Veel en vooral echt luisteren geeft inzicht in hetgeen iemand zoekt.
Als iemand is vastgelopen in het leven, dan is het belangrijk om ondersteund te worden rekening houdend met zijn of haar situatie. Een gesprek met respect, erkenning en begrip. Zonder oordelen en sigma’s.

Verwachtingen

Vaak gaat het over verwachtingen die iemand heeft van een hulpverlener of familie en vrienden. Maar vooral ook het verwachtingspatroon van de maatschappij. Veel te vaak is die verwachting niet realistisch en kan men daar gewoon (nog) niet aan voldoen. Meer evenwicht tussen verwachting en realiteit bevordert het herstel.

Een goed gesprek

Dat bestaat voor een groot deel uit het gevoel begrepen te worden, omdat er naar iemand wordt geluisterd. En vervolgens met onze steun stappen zetten naar een nieuwe balans als het gaat om de pijlers Werk, Privé en Persoonlijkheid. Want daar ligt de weg naar oplossingen, waardoor de toekomst weer met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Met een nieuwe balans in privé/werk, inzet etc.

Krachtige Stress preventie aanpak

Overspanning en stress

Als ondernemer bent u het meeste gebaat bij fitte werknemers die dagelijks met veel passie hun bijdrage aan uw bedrijf leveren. Helaas heeft u mogelijk ook te maken met (dreigend) ziekteverzuim als gevolg van overspanning. Toenemende werkdruk, krapte op de arbeidsmarkt en hogere eisen als het gaat om kwaliteit en productiviteit leiden tot toenemende stress tot een niveau van chronische stress. Deze vorm van stress is de voorloper van een Burn out.  Meer over de symptomen van stress en de oorzaken en gevolgen kunt u lezen op onze speciale pagina.

Precenteïsme

Dit houdt in dat mensen vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, hart voor de zaak of angst om hun baan te verliezen toch gaan werken als ze ziek zijn. Onderzoek wijst echter uit, dat ze dan al gauw twintig procent minder presteren en dat de foutkans met zestig procent toeneemt. Verder beïnvloeden ze de sfeer negatief en bestaat er een groter risico op ongevallen en bedrijfsschade. Vergelijkbare problemen ontstaan bij werknemers in nood, bijvoorbeeld met relatieproblemen, schulden of een verslaving. Herken je als ondernemer die signalen niet, dan kan het heel veel tijd en geld gaan kosten.

Hoge kosten

Zowel presenteïsme als een Burn out zijn voor een werkgever kostenposten met soms grote gevolgen. Niet alleen de directie kosten, zoals loondoorbetaling, maar ook de indirecte kosten. Deze worden regelmatig onderschat en kunnen flink oplopen. Denk aan de kosten van vervanging, de extra belasting van andere werknemers, kosten van begeleiding, de tijd die u er zelf aan moet besteden. En vaak toch ook het teruglopen van de productiviteit van een afdeling. Voor een modale werknemer zijn deze kosten becijferd op ruim € 400,-- per dag.

Verzekering

Op het moment dat iemand zich ziek meldt bent u vaak wel verzekerd voor een deel van de kosten. Zolang er gewerkt wordt is een verzekering niet aan de orde. Alle kosten die dan worden gemaakt, zoals fouten of gemiste orders, komen geheel voor rekening van de werkgever. Tijdig ingrijpen voorkomt een Burn out en hoge kosten.

Informatie en contact

 

Doel

Doel van het anti-stress programma is, dat iemand zo snel mogelijk leert om te gaan met de stress en weer volledig deelneemt aan het arbeidsproces. Maar wel op een verantwoorde, duurzame manier. Ons streven is dit binnen een termijn van 3 à 4 maanden te realiseren. Daardoor is het voor u als ondernemer een zeer rendabele investering.

Persoonlijk interventieprogramma

Om snel te leren omgaan met chronische stress out is een gedegen programma nodig. Wij hebben hiervoor een intensieve programma ontwikkeld. Na iedere stap ontvangen werkgever en werknemer een korte heldere rapportage. Direct na aanmelding begint de persoonlijke begeleiding. Van belang is de motivatie van zowel de werknemers als de werkgever. Het rendement is zoveel hoger als beiden de wil hebben om het probleem aan te pakken. Gedurende de hele periode zal ondersteuning in de vorm van coaching plaatsvinden.

Offerte

Het is voor alle betrokkenen belangrijk om zo snel mogelijk weer volledig deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.  Wij richten ons op de eerste resultaten na 4 tot zes weken vanaf de ziekmelding en binnen 3 tot 4 maanden weer optimaal deelnemen aan het arbeidsproces. En dat alles onder professionele begeleiding tegen zeer redelijke kosten. Neem vandaag nog contact op en vraag uw persoonlijk Plan van Aanpak in de vorm van een offerte.  

 

Krachtig Burn out hersteltraject

Wat is een burn out?

Een Burn out is het gevolg van lange tijd functioneren met veel stress zonder voldoende ontspanning. De situatie van overspanning duurt soms jaren, terwijl de symptomen van Burn out zich meer en meer openbaren. Door de oorzaken van de chronische stress te ontkennen werken mensen zich ongemerkt naar een Burn out. Meer informatie over oorzaken en gevolgen van een Burn out op de speciale pagina.

Diagnose Burn out

Nadat bij een medewerker de diagnose Burn out is gesteld door de bedrijfsarts, de huisarts of de Arbo arts is het belangrijk dat hij of zij de juiste hulp krijgt. U bent er tenslotte ook bij gebaat dat iemand zo snel mogelijk weer deel gaat nemen aan het arbeidsproces.

Richtlijnen

Op basis van verschillende richtlijnen wordt iemand met een Burn out heel snel doorverwezen voor behandeling van een psychische stoornis.  Voor veel mensen start daardoor een behandeling die lang niet alle aspecten behandeld. Burn out is echter geen psychische stoornis. Burn out is een complexe onbalans tussen werk, privé en persoonlijkheid, waardoor de chronische stress is ontstaan. Die is niet op te lossen door alleen de persoonlijkheid aan te pakken, maar vraagt een totaal aanpak van alle aspecten. 

Bel 075-7112822 voor meer informatie

Aansprakelijkheid

Al eerder is vastgesteld, door onder andere de SER(2015) en de WHO(2019), dat Burn out een werk gerelateerde aandoening is. Een beroepsziekte, als gevolg van langdurige psychosociale belasting van de medewerker. Dat zorg ervoor dat u als werkgever opdraait voor de kosten. Die aansprakelijkheid is nog verder vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals art 658a BW en de Arbowetgeving.

Wat kost een Burn out?

Een aantal toonaangevende instituten in Nederland zoals het CBS, het Trimbos-instituut en TNO, buigen zich jaarlijks over deze vraag. Allereerst is dan interessant wat gemiddeld een zieke werknemer per dag kost. De meest recente rekensommen laten zien, dat u dan moet denken aan € 410,-- per dag, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 37.000, --,  zijnde modaal. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • Loondoorbetaling: 153 euro
 • Kosten vervanging: 146 euro
 • Verlies productie/dienst: 43 euro
 • Kosten arbodienstverlening: 60 euro
 • Verzuimbegeleiding: 7,50 euro
 • Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

Dus het zijn niet alleen de kosten van loondoorbetaling, maar ook de kosten van vervanging, verlies van productie en/of dienstverlening, de arbodienstverlening en de verzuimbegeleiding.

Informatie en contact

 

Verzekering

Veel bedrijven zijn verzekerd tegen het uitvallen van personeel door gezondheidsproblemen, waaronder psychische klachten. Zij kunnen daardoor aanspraak maken op een vergoeding van de voor het behandeltraject gemaakte kosten door de verzekeraar. Problematisch bij de vergoeding van de kosten voor een behandeling van een Burn out is echter, dat de Burn out als zodanig niet is opgenomen in de classificatie van psychische stoornissen DSM-5, zoals een depressie of een angststoornis dat bijvoorbeeld wel is.

Medisch dossier

Om die reden wordt nog weleens gepoogd om een Burn out onder een andere noemer te scharen zodat het behandeltraject wel vergoed wordt. Niet zelden wordt betoogd, dat het bijvoorbeeld gaat om een depressie of een angststoornis, aandoeningen die wel in de DSM-5 zijn opgenomen. Voor betrokkenen levert dit een (onterechte) aantekening in zijn of haar medisch dossier, waarvan de gevolgen op een later moment weer kunnen opduiken. Zoals bijvoorbeeld een beoordeling in het kader van het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar ook een forse vertraging in het herstelproces, waardoor de kosten verder oplopen.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In 2018 werd een ggz-aanbieder nog zwaar beboet door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vanwege het onterecht anders labellen van werknemers met een burn-out om zo voor vergoeding van het behandeltraject in aanmerking te komen.

De Zorgautoriteit doet momenteel onderzoek naar deze gang van zaken: “We nemen dit hoog op omdat een behandeling die onterecht bij een zorgverzekeraar gedeclareerd wordt, ten koste gaat van geld dat aan andere patiënten besteed kan worden. Bovendien is behandeling in de gespecialiseerde ggz, waar de wachttijden lang zijn, niet altijd nodig en kan deze zorg ook op andere plekken worden geboden. Voor patiënten kan het daarnaast zeer nadelig zijn als in hun medisch dossier ten onrechte gemeld wordt dat zij aan een psychische stoornis lijden.”

De werkgever is verantwoordelijk

Als werkgever blijf je verantwoordelijk voor je medewerker met een Burn out verleden. Dus ook als deze medewerker bij een andere organisatie terecht komt en hier in een Burn out raakt. Het UWV gaat dan beoordelen of jij als werkgever alles hebt gedaan om de medewerker uit de Burn out te halen. Dus ook de keuze van het traject wordt dan onder de loep genomen. Met alle (financiële ) risico’s van dien.

Snel herstel

Gelet op het bovenstaande is het voor alle betrokkenen belangrijk om zo snel mogelijk weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.  Dit is te bereiken door de medewerker een gerichte specialistisch behandeling aan te bieden. Wij richten ons op de eerste re-integratie inspanningen na 4 tot zes weken na de ziekmelding en binnen 3 tot 4 maanden weer geheel of gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces. En dat alles onder professionele begeleiding tegen zeer redelijke kosten. Neem vandaag nog contact op en vraag een offerte op maat.  

 

Manager of ondernemer MKB

Als ondernemer in het MKB of als leidinggevende in een grote organisatie heb je soms behoefte aan reflectie en advies bij belangrijke beslissingen. Dagelijks komen er vele vragen op je af. Over aansprakelijkheid bij ziekte of over de kosten van een Burn out. Wat kan ik als werkgever doen aan Stress preventie? Hoe motiveer ik mijn medewerkers in bedrijf of team? Wij adviseren zelf of zetten ons netwerk van specialisten in.

Juridisch coach

Iedere ondernemer ervaart regelmatig problemen op het juridische vlak. Of het nu gaat over een meningsverschil met de overheid, buren, relaties op het werk, gezondheid of een verzekeringsmaatschappij.
In plaats van direct veel kosten te gaan maken, kun je ook een advies vragen aan een Juridisch coach. Geen dure advocaat, maar iemand met een enorme kennis en ervaring, die in staat is vrij snel tot een praktische oplossing te komen. De mogelijkheid om een onafhankelijk advies te krijgen of het zinvol is om hoge kosten te gaan maken, door zaken objectief tegen het licht te houden. Vaak kun je zelf al heel veel doen, als je maar even de weg weet.

Oplossingsgericht gesprek

In een of meerdere goede gesprekken komen oorzaken, gevolgen en oplossingsrichtingen bij elkaar. Vaak kan iemand al verder door ogenschijnlijk simpele tips en adviezen. Belangrijk is de wisselwerking van emotie en feiten samen eens goed in beeld te brengen. Door de combinatie van juridische kennis en coaching vaardigheden is het mogelijk om meningsverschillen terug te brengen tot een niveau van samen een oplossing zoeken.

Begeleiding

Natuurlijk kunnen wij u verder begeleiden in het vinden van de oplossing. Bijvoorbeeld het aangaan van een drie partijen gesprek bij een arbeidsconflict. Vaak heel verhelderend en oplossingsgericht. Waarbij een nieuwe functie, of zelfs een andere baan, ook een prima oplossing kan zijn. Zeker als zo’n besluit in gezamenlijk overleg tot stand komt.

Mediation

Een term die vaak gebruikt wordt om conflicten in goed overleg op te lossen, zonder direct een rechter in te schakelen. Heel effectief in het beginstadium van een onenigheid.

 

Loopbaan begeleiding

Wij kunnen medewerkers begeleiden bij de volgende stap in hun carrière, maar ook bij de ontwikkeling in de huidige baan. Als zaken niet lekker (meer) gaan binnen het werk, met collega’s of met leidinggevenden. Misschien denkt iemand na over een andere baan of wordt is er een noodzaak een andere baan te zoeken (outplacement, 1e/2e spoor).

De Wet Poortwachter

Veel werkgevers vragen zich af hoe de methode Futura Esperanza zich verhoudt tot de voorschriften uit de Wet Poortwachter. Het programma is een perfecte manier om te re-integreren. Omdat wij maatwerk leveren is het mogelijk om alle acties af te stemmen met betrokkenen, zoals werkgever, bedrijfsarts, arbeidskundige, casemanager en de afdeling HRM. Wij zijn op de hoogte van het gehele proces zoals omschreven in de Werkwijzer Poortwachter. Zo maken wij het mogelijk een optimale afstemming te verkrijgen tussen de belangen van de werkgever en de werknemer. Desgewenst kunnen wij bepaalde re-integratie verplichtingen samen laten vloeien met het programma. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:

 • Inzetbaarheidsgesprek
 • Het Plan van aanpak in week 8
 • Spoor 1
 • Eerstejaars evaluatie
 • Spoor 2
 • Overleg met UWV
 • Bemiddeling bij juridische conflicten
 • Mediation bij arbeidsconflicten
 • Werkplek onderzoek
 • Bemiddeling bij privé problemen met een relatie naar het werk, zoals financieel,

Specialisten

Door onze samenwerking met een groot aantal specialisten is het vrijwel altijd mogelijk om een passende oplossing te vinden voor uw vraag.

effectief realistisch betrokken