+31(0) 75 711 28 22 / contact   
BURN OUT IS GEEN PSYCHISCHE ZIEKTE
Burn out, maar niet psychisch gestoord
ENG   
NL   

Main Content

Het is een werk gerelateerde aandoening.

burnout en psyche

Recentelijk is dat nogmaals geconcludeerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Burn out is een werkfenomeen veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Een Burn out leidt tot gevoelens van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en afname van productiviteit. Dat neemt niet weg dat de oorzaken ook kunnen liggen in de privé situatie. Ook daar kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor iemand te maken krijgt met de verschijnselen van een Burn out.

Herstel coaching

Als dus de oorzaken gezocht moeten worden in de werksituatie ligt het voor de hand om voor het herstel de juiste specialisten te raadplegen. Begeleiding op maat door een team met kennis van bedrijfsprocessen en culturen. Met ervaring in werksituaties in combinatie met privéomstandigheden. Als er sprake is van een psychische stoornis zal een specialist dit tijdig herkennen en dit met betrokkene bespreken.  Het hangt er bijvoorbeeld van af of die stoornis (mede) oorzaak is van de Burn out. Daarnaast spelen de ernst van de stoornis, de omstandigheden en de persoon zelf, een rol bij de beslissing of hier direct behandeling voor nodig is. Er zijn talloze voorbeelden van mensen met een bepaalde stoornis, die prima functioneren in het arbeidsproces. Het is juist vaak de verandering in dit proces dat maakt dat mensen niet langer goed functioneren.  
Weer andere mensen hebben enorm baat bij een samenwerking tussen de begeleidende specialisten en de psycholoog, waarbij ieder zijn eigen vakgebied inzet in het team.

Balans.

Om beter te begrijpen hoe Burn out zich ontwikkelt is het van belang om te weten dat een mens altijd op zoek is naar balans. In dit geval gaat het om de balans tussen Werk, Privé en Persoonlijkheid. Dit kun je weergeven in drie pijlers.
 

plannen

                                                                                                                            
Als één van de pijlers (al dan niet tijdelijk) niet goed functioneert zal dat niet direct leiden tot een Burn out. Pas wanneer er langere tijd bij twee van de drie pijlers een probleem ontstaat groeit het risico op een Burn out.  Dat maakt het zo moeilijk om Burn out te definiëren. Het is een stapeling van bijvoorbeeld chronisch stress op het werk en privéproblemen, waardoor het risico toeneemt. Zo ook bij de combinatie van werkstress en een persoonlijkheidsstoornis.

Doelstelling

Net als bij andere problemen wordt het tijd om ons bij het herstel van een Burn out en werkstress, en ook het voorkomen hiervan, te richten op de doelstelling de persoon weer te laten functioneren in het arbeidsproces. En vooral daarbij de persoon en zijn of haar werksituatie centraal te gaan stellen.

Dus een deskundig onderzoek naar de oorzaken van de Burn out. Zoals de werkomstandigheden in combinatie met de privé situatie en de persoonlijke eigenschappen. Je bijvoorbeeld af te vragen of iemand wel passend werk heeft. Het is belangrijk om in beeld te brengen hoe groot de invloed van al die verschillende factoren is op iemand. De doelstelling was immers, dat iemand weer goed gaat functioneren. Daarvoor is het niet lang niet altijd nodig om 100% hersteld te zijn.  Zoals al eerder genoemd kan iemand heel goed functioneren met een persoonlijkheidsstoornis, zolang betrokkenen hiermee rekening willen en kunnen houden.

Psycholoog

In Nederland groeit steeds meer de situatie dat mensen met de kenmerken van een Burn out al snel naar een psycholoog gestuurd worden. Die zal zich over het algemeen richten op de behandeling van de persoonlijkheidskenmerken. Dat is ook logisch, want dat is namelijk zijn of haar vak. Deze aanpak wordt nogal eens versterkt door de richtlijnen van huisarts en bedrijfsarts. Die richtlijnen verwijzen naar een psychische behandeling. Mogelijk speelt daarbij een rol, dat die richtlijnen mede zijn opgesteld door psychologen. Met een toename van het aantal gevallen van mensen met Burn out achtige verschijnselen (14 % van de beroepsbevolking) neemt dus de druk op het aantal beschikbare psychologen toe. Het gevolg is een wachttijd van 8 tot 10 weken. Verloren tijd als het gaat om het snel herstellen van een Burn out.

DSM V

Omdat Burn out geen psychische aandoening is staat het dus niet in het handboek DSM V. Helaas blijken de zorgverzekeraars dit handboek te hanteren als voorwaarde of basis voor het vergoeden van de behandelingskosten. Dit leidt ertoe, dat het belangrijk is om een aandoening bij iemand te constateren die wel genoemd wordt. Dat maakt namelijk de weg vrij voor het vergoeden van de behandeling. Een duur en tijdrovend traject.

De pijlers.

Terugkomend op de pijlers zie je dan vaak, dat een herstelbehandeling van de Burn out zich richt op iemands persoonlijkheidsstoornis. Zonder zich af te vragen welke rol dit speelt. Als die redelijk succesvol behandeld wordt is er een grote kans dat iemand weer tijdelijk kan functioneren. Er zijn dan weer twee van de drie pijlers op orde.

Alleen de belangrijkste oorzaak van de Burn out, namelijk de pijler werk, is niet of nauwelijks aan de orde geweest. Dat is ook niet het vakgebied van de psycholoog. Het effect op lange termijn is in dit soort situaties dan ook dat iemand opnieuw een Burn out krijgt. Met meer risico op ernstige problemen, zoals depressie. Hetgeen een nieuwe behandeling bij de psycholoog tot gevolg heeft. En daarmee is de cirkel weer rond en het werkelijke probleem niet aangepakt.

Snelle werkhervatting

Als sprake is van een Burn out is het belangrijk om weer snel deel te nemen aan het arbeidsproces. Hoe langer iemand thuis zit hoe hoger de drempel gaat worden. Bovendien neemt de motivatie bij alle betrokkenen langzaam af.  Door een gerichte interventie is het mogelijk om al weer na een maand contact te maken met werkplek en collega’s. Ons streven is om na 3 tot 4 maanden weer geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan het arbeidsproces.

Inspiratie.

Herken je als werkgever of werknemer bovenstaande problematiek, maar weet je niet hoe je het herstelproces  in gang kunt zetten? Dan bieden wij voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Neem contact op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.