+31(0) 75 711 28 22 / contact   
WET VERBETERING POORTWACHTER EN BURN OUT
Wet verbetering Poortwachter en Burn out
ENG   
NL   

Main Content

Burn out en de Wet verbetering Poortwachter.

e-coach

Herstel volgens de regels van het spel.

Van de ongeveer 7.000 000 ziekmeldingen per jaar komt maar 1,4% in aanmerking voor een WIA-beoordeling. Dus moeten we ons afvragen hoe geschikt het strikte protocol is voor die overige 98,6%? De wet maakt het mogelijk om af te wijken, omdat het altijd gaat om maatwerk. Werkgever en werknemer zijn uiteindelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor het herstel van een zieke werknemer. Beiden hebben rechten en plichten, vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en verder uitgewerkt in de werkwijzer Poortwachter. 93 weken na de ziekmelding kan een aanvraag WIA worden ingediend en vindt een toetsing plaats door het UWV.

Bedrijfsarts

Werkgevers zijn verplicht een bedrijfsarts in te schakelen, maar blijft zelf verantwoordelijk voor alle re-integratie verplichtingen, zoals het uiteindelijke verslag en de plicht werknemers te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Heel eenvoudig dient de werkgever de kosten te dragen en is de werknemer verplicht actief mee te werken aan zijn of haar herstel. De rol van de bedrijfsarts is belangrijk, omdat het niet opvolgen van adviezen later forse financiële gevolgen kan hebben. Zo is de probleemanalyse een belangrijke basis voor het later op te stellen plan van aanpak.

Deskundigen

Volgens de wet mogen er verschillende deskundigen worden ingeschakeld, maar blijft de werkgever uiteindelijk verantwoordelijk voor de voortgang en de financiële verplichtingen. Het is dus belangrijk voor zowel de werkgever als de werknemer om op de hoogte te blijven van de voortgang. Dus ook samen goed nadenken over de in te schakelen deskundigen.

Burn out

Bij een Burn out doet zich al snel de problematiek van de WvP voor, omdat men veelal langdurig ziek zal zijn. Uit de laatste cijfers(2019) komt een gemiddelde verzuimduur van ruim 8 maanden. Een mogelijke verkorting van deze termijn scheelt al snel heel veel geld, ervan uitgaande dat de kosten ongeveer € 400,-- per dag bedragen voor een modale werknemer. Al vanaf het begin van de ziekmelding loont het de moeite om met veel belangstelling het proces te volgen. Een paar aandachtspunten:

  • Een Burn out is normaal gesproken een werkgerelateerde aandoening. Dit is opnieuw bevestigd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2019. Ga samen in gesprek over mogelijke oorzaken en gevolgen.
  • Een Burn out is vaak de “Kanarie in de kolenmijn” binnen een bedrijf of een afdeling. Ga actief op zoek naar andere gevolgen. Voorkom tijdig een domino-effect van uitval door ziekte.
  • Blijf alert bij het vervolgtraject. Zowel de huisarts als de bedrijfsarts zijn druk bezet en hanteren al snel richtlijnen met daarin sterke verwijzing naar behandeling door een psycholoog. Burn out is echter geen psychische ziekte. Dat neemt niet weg, dat er natuurlijk bepaalde persoonlijkheidseigenschappen een rol kunnen spelen.
  • Is er sprake van een arbeidsconflict? Dit wordt vaak uitgelegd als een Burn out, maar is natuurlijk wezenlijk iets anders. Het vraagt ook een heel ander aanpak.
  • Is er sprake van privé problemen, zoals financieel, relationeel, rouwverwerking, mantelzorg etc? En zo ja, wat is de invloed op het werk? Serieuze aandacht voor deze problemen zorgt voor snel herstel en meer betrokkenheid bij het werk.
  • Waren er de laatste maanden signalen welke wijzen op een naderende Burn out? Denk aan regelmatig kort verzuim, kort lontje, vermoeidheid, cynisme op en over het werk.

Bovenstaand zijn een paar van de vele factoren die van groot belang zijn, voordat u samen een plan van aanpak gaat opstellen, zoals dit verplicht is na 8 weken ziekteverzuim. Ons advies is om pas dan keuzes te maken over het vervolg van de aanpak. Houdt samen de regie in handen binnen de regels van het spel! Dat is in beider belang, zowel voor de snelheid van het herstel en dus het voorkomen van hoge kosten, als het voorkomen van een medisch dossier met blijvende schade.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.